Aktuality

OZNÁMENÍ

Vzhledem k hygienickým opatřením bude vánoční besídka s nadílkou, v mateřské škole, probíhat 2. 12. 2021 v dopoledních hodinách, bez zákonných zástupců.
V programu se představí agentura Jana z Olomouce s divadelní pohádkou.
Divadelní představení hradí dětem zřizovatel – Obec Zborovice.

———————————————————————————-

Šablony III. – OP VVV

 

——————————————————————————————————–

Režim otevření budovy 

Zahájení provozu a otevření budovy MŠ v 6:30 hod.

Vyzvedávání dětí:   po obědě   12:15 – 12:30 hod.
                             odpoledne 14:45 – 16:00 hod.

 Děkujeme, že během stravování na nás nezvoníte.

Úřední hodiny hospodářky školy:
                                  pondělí –čtvrtek:6:45 – 10:00hod.

Uzavření budovy MŠ v 16:00 hod.

——————————————————————————————————–
Vážení zákonní zástupci,

prázdniny utekly jako voda a opět je tu nový školní rok. Moc se na vás na všechny už těšíme, avšak i v letošním roce platí hygienická opatření, která uvádím níže. Věřím, že tento školní rok bude lepší než ten minulý a přeji vám, dětem i zaměstnancům školy šťastný vstup do nového školního roku. Během podzimu to bude možná náročnější, ale doufám, že to společnými silami zvládneme a dokážeme se úspěšně vypořádat s případnou nepříznivou situaci.

V průběhu školních prázdnin došlo ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, k navýšení normativů na stravování dětí v MŠ, což se promítlo i do ceny stravného v MŠ. Aktuální ceny za stravu najdete v na úřední desce a webových stránkách. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti včas neodhlásíte, můžete si ji vyzvednout a to v mateřské škole v době od 11:30 do 12:00 hod. ve školní výdejně, kde předem oznámíte, že si oběd vyzvednete. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti dítěte.

V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně,
platí v MŠ Zborovice tato pravidla:
Zákonný zástupce vstupuje do prostor MŠ v respirátoru a zdržuje se v mateřské škole co nejkratší dobu/ pouze 1 ze zákonných zástupců.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

U vstupu do budovy školy, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Děti se v MŠ nebudou testovat ani nosit roušky či respirátory.

Ve Zborovicích 30. 8. 2021

                                                           Hana Klabalová
                                                       ředitelka mateřské školy

———————————————————————————————————

STRAVOVÁNÍ

První den nepřítomnosti dítěte si lze
neodhlášený oběd vyzvednout

v MŠ v době od 11:30 – 12:00 hod.

Jídelní lístek: – http://www.zszborovice.cz

Vážení rodiče,
stále se setkáváme s tím, že nemáte v době nepřítomnosti Vašeho dítěte odhlášeny obědy. Upozorňujeme Vás, že strava je stále přihlášena a neodhlášená strava je strávníkovi započtena jako odebraná.
Pro odhlašování obědů postupujte dle převzatých pokynů
ze ŠJ ZŠ Zborovice.

——————————————————————————————————-

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

———————————————————————————————————-

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY

budova MŠ Zborovice je z bezpečnostních důvodů zabezpečena systémem SAFY. Vstup je umožněn na biometrický otisk nebo čip.
Dveře jsou bezpečnostní, a proto je může otevírat pouze dospělá osoba (ne děti). Dveře otevírejte po zvukovém signálu – 2x pípnutí. Dbejte na důkladné dovření dveří a nevpouštějte další dospělé osoby. Váš příchod je v systému SAFY zaznamenán.
Pro rodiče, kteří si kupují čipy, platí následující podmínky:
1. Čip je předán po zaplacení zálohy
2. Čip je zakázáno půjčovat třetím osobám
3. Zákonní zástupci při vrácení čipu obdrží „nájemné“ za čip zpět
4. Vybavení čipem není povinné

Společně nám jde jen o bezpečnost Vašich dětí.

Vážení rodiče,
nevpouštějte do objektu mateřské školy osoby, které neznáte. Každý má svůj vstup nebo se ozve p. učitelce
do telefonu.
Chráníte tak Vaše děti a majetek MŠ.               
                                                                     Děkujeme za spolupráci

Ve Zborovicích 23. 8. 2021

——————————————————————————————————

VÁŽENÍ RODIČE,

CHCEME VÁS VŠECHNY POŽÁDAT, ABY V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ JSTE BYLI, VZHLEDEM K SOUČASNÉ ZDRAVOTNÍ SITUACI, OPATRNÍ A ZBYTEČNĚ NENAVŠTĚVOVALI PŘÍLIŠ „RUŠNÁ“ MÍSTA A MNOŽSTVÍ KONTAKTŮ JSTE OMEZILI NA MOŽNÉ MINIMUM.

CHRAŇTE ZDRAVÍ SVÉ I SVÝCH DĚTÍ.

  DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

                    HANA KLABALOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

——————————————————————————————————-

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

2021/2022

   • Školní rok 2021/22 začíná v MŠ ve středu 1. září 2021 s celodenním provozem.
   • Podzimní prázdniny: středu 27. října a pátek 29. října 2021 (provoz školy bude přerušen).
   • Vánoční prázdniny: ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli
    2. ledna 2022. MŠ bude v provozu od pondělí 3. ledna 2022 (provoz školy bude přerušen)
   • Jarní prázdniny – okres Kroměříž: 7. 2. – 13. 2. 2022 (provoz školy bude přerušen).
   • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022 (provoz školy bude přerušen).
   • Konec školního roku: ve čtvrtek 30. června 2022.
    Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do úterý
    31. srpna 2022.
   • Rodiče budou v dubnu informování o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin.
   • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne
    ve čtvrtek 1. září 2022.

——————————————————————————————————

Prosíme zákonné zástupce,
aby nikdo do vnitřních prostor mateřské školy nevstupoval bez ochrany dýchacích cest.                        Děkujeme

——————————————————————————————————–

PRAVIDLA PRO RODIČE

Do školy patří jen zdravé děti

– Děti přicházejí do školy nejpozději v 8:00hod.
– Ráno rodiče předají dítě paní učitelce před třídou.
– Děti si do školy nenosí hračky z domova – mladší děti si mohou přinést plyšovou hračku na spaní
– Do školy v žádném případě nepatří žvýkačky, lízátka, tvrdé bonbóny apod.
– Pokud má dítě svátek nebo narozeniny a chce je s dětmi oslavit, může přinést dětem sladkost nebo raději zdravý pamlsek (ovocné tvrdé cukrovinky nejsou vhodné)
– V šatně a ve skříňce svého dítěte udržujte pořádek- snažte se nemít skříňku přeplněnou přebytečnými věcmi, které dítěti překáží při sebeobsluze. Do horní skříňky dejte dítěti náhradní oděv.
– V době svačin a oběda nevstupujte do jídelny, vyčkejte v šatně – dopřejte dětem čas na jídlo
– Řešení případných problémů neodkládejte, snažte se je řešit s paní učitelkou nebo ředitelkou ihned
Pokud se potřebujete s paní učitelkou poradit, domluvte si s ní rozhovor předem, aby si na Vás mohla udělat čas

——————————————————————————————————–

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

   1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
   • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
   • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
   • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
   • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
   • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
   1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • zvládá odloučení od rodičů
   • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
   • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
   • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
   • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
   • dodržuje dohodnutá pravidla
   1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
   • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
   • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
   • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
   • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
   • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
   • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
   • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
   • spolupracuje ve skupině
   1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
   • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
   • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
   • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
   • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
   • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
   • řadí zpravidla prvky zleva doprava
   • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
   1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
   • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
   • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
   • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
   • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
   • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
   • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
   • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
   • reaguje správně na světelné a akustické signály
   1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
   • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
   • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
   • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
   • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
   • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
   • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
   • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
   1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
   • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
   • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
   • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
   • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
   • postupuje podle pokynů
   • pracuje samostatně
   1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
   • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
   • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
   • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
   • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
   • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
   • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
   • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
   • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
   1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
   • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
   • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
   • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
   • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
   • zná celou řadu písní, básní a říkadel
   • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
   • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
   • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
   1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
   • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
   • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
   • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
   • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
   • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
   • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
   • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
   • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
   • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

——————————————————————————————————-

CO VAŠEMU DÍTĚTI PŘIPRAVÍTE
DO MŠ:

Vhodné, uzavřené  přezůvky, které dítě obslouží samostatně.
Pohodlný oděv a obuv pro pobyt venku, aby si Vaše dítě mohlo v klidu a v pohodě hrát, beze strachu, že se ušpiní.
Pyžamo – pro děti, které budou denně po obědě odpočívat.
Denně pitný režim, batoh, pláštěnku a sáček na mokrou pláštěnku, 2 čisté ochranné zdravotní roušky do sáčku.
Do horní skříňky v šatně dejte dětem veškeré náhradní oblečení, aby se mohly převléci, v případě znečištění.
Oblečení pro pobyt ve třídě zvolte tak, aby se dítě zvládlo samostatně svlékat a oblékat (nezatěžujte děti zbytečně knoflíky, zipy a šněrováním, atd.).

VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI NA VIDITELNÉM MÍSTĚ ŘÁDNĚ PODEPIŠTE!

4x WC papír, papírové kapesníčky (mohou být i v papírové krabičce),
l litr tekutého mýdla.

Tyto věci mají zákonní zástupci možnost přinést na třídní schůzky, kde bude možné vše řádně evidovat. Během celodenního provozu není možné se těmto věcem věnovat z časových důvodů.

                           Těšíme se na spolupráci s Vámi
——————————————————————————————————–   

     Šablony II- OP VVV

 

———————————————————————————————————-

                     Šablony I- OP VVV

———————————————————————————————————

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Provoz v MŠ: denně 6:30 – 16:00 hod.
Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby.
Úplata za MŠ: 350,- Kč za kalendářní měsíc (viz. Směrnice o úplatě – záložka Dokumentace školy).
č. účtu u KB Kroměříž 27-5995850267/0100
jako variabilní symbol uvádějte osobní číslo, které vám bude přiděleno ve vaší třídě. Úhrada může proběhnout přes účet nebo složenkou.
(Na složenku vypisujte jméno dítěte)

—————————————————————————————————–

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

Školička zdravý úsměv pro děti předškolního věku
6 lekcí 

Hudebně – literární kroužek v rámci nespacích aktivit
p. uč. Kvasničková, Chytilová

Logopedická prevence v rámci nespacích aktivit
p. uč. Kvasničková

Výtvarné činnosti v rámci nespacích aktivit
p. uč. Balášová, Klabalová, Kvasničková, Chytilová

EVVO – ekologie v rámci nespacích aktivit
p. uč. Balášová

Příprava na školu v rámci nespacích aktivit
p. uč. Balášová, Klabalová, Kvasničková, Chytilová

Program pro děti s OŠD v rámci nespacích aktivit
p. uč. Kvasničková, Chytilová