Výchovný záměr

Stanovení koncepce mateřské školy

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést děti na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo vzhledem ke svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Cílem – filozofií naší práce je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a poskytnout základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Výchova a učení nespočívají v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modelu, ale je jedinečnou neopakovatelnou osobností. Nabízíme kvalitní, standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, doplňkové programy).

Máme však stále na zřeteli vývojové potřeby a věkové zvláštnosti všech svěřených dětí. Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Rozvíjíme schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánovaných činností. Spolupráci s rodiči věnujeme velkou péči. Tradicí je dlouholetá spolupráce s místní knihovnou, obecním úřadem, hasiči, ZŠ, ZUŠ Zdounky, ekologickým sdružením, SPC Brno a DOZP pro dospělé ve Zborovicích.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřujeme k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.
Hlavním úsilím pedagogického sboru je vytvářet klidné, citové zázemí, klidnou, radostnou atmosféru, pocit jistoty a porozumění. 
Ve škole pracujeme podle vlastního ŠVP, který splňuje požadavky RVP pro předškolní vzdělávání a je zaměřen na rozvoj estetických dovedností, tělesné zdatnosti s důrazem na rozvoj osobní tvořivosti, samostatnosti, interpersonálních a sociálních vztahů. Hlavní snahou je přizpůsobování vzdělávací práce přirozeným potřebám každého dítěte. Program je rozpracován ve třídních vzdělávacích programech na tematické celky, které respektují věkové zvláštnosti konkrétní dětské skupiny. Nabídka nadstandardních aktivit vychází z profilace školy. Hlavní filozofií našeho vzdělávacího snažení je vést děti cestou prožitkového učení, pomocí esteticky vyvrženého prostředí, formou vhodné motivace a různorodými aktivitami k všestrannému rozvoji osobnosti, samostatnosti a formování vlastních názorů směřujících k tvořivému uplatňování zkušeností při objevování světa.

Charakteristika programu a hlavní myšlenky

Koncepce výchovy v mateřské škole vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného poslání a působení. Doplňuje rodinnou výchovu v oblastech, které vyžadují odbornost a profesionalitu ve vedení a specifické podmínky pro realizaci (vybavení mateřské školy specifickými pomůckami, zařízením). Pomáhá vytvářet podmínky pro stabilní citovou vazbu mezi rodičem a dítětem. Podporuje vliv rodiny na dítě a snaží se vycházet v zájmu zdravého vývoje rodině vstříc. Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Pro život a vzdělávání dítěte mateřská škola vytváří vhodné prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Vzdělávání dětí v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, v němž jsou spontánní a řízené aktivity vyvážené. Každodenní program vytváří v předškolním zařízení zdravý způsob života dětí. Význam programu je v tom, že jeho výchovný, psychohygienický a psychologický účinek je pro rozvíjení dítěte a jeho zdraví prospívání v mnoha ohledech určující. Při plánování rozvoje naší mateřské školy je třeba mít neustále na mysli rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální.

Základními podmínkami koncepce osobnostně orientované výchovy v mateřské škole jsou:

  • idylická pohoda
  • harmonické vztahy
  • útulné prostředí
  • radostná atmosféra

Vesnice a její okolí je krásné ve všech ročních obdobích. Podnětů k plánování vzdělávací nabídky nabízí celou řadu. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. V duchu přirozené životní logiky lze potom vázat cíle z pěti oblastí RVP pro předškolní vzdělávání na přímé zážitky dětí. Situační učení, založené na praktických ukázkách životních souvislostí, předpokládá účast rodičů i další širší veřejnosti.

Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:

  • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahrádkách
  • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly / prožitky dětí- návštěva hasičů, místní knihovny, moštárny, muzea hraček, vánoční a velikonoční vesnické tradice, karneval, výlet vlakem, návštěva divadla…/
  • směřují na oblast ekologie- aktivně chránit přírodu – tj. provádět ve svém okolí sběr, třídění odpadu, jarní úklid, pozorování dění ve sběrně kovového odpadu
  • vedou děti ke zdravému životnímu stylu/ zdravá výživa, pohyb, otužování/
  • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si mělo dítě osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa.

 Po zhodnocení předešlého ŠVP, který nám vyhovoval, jsme provedli jen nepatrné úpravy a rozhodli jsme se pokračovat v podobné práci i nadále v dalších letech.

Vzdělávací nabídku si každá třída konkretizuje na úrovni tříd prostřednictvím třídních vzdělávacích programů. 

Náš ŠVP „ Svět kole nás“ jsme pojali v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život.

Dlouhodobé cíle MŠ Zborovice

Uvést podmínky předškolního vzdělávání v naší mateřské škole do souladu s požadavky RVP PV.

Vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou, podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli.

Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

a) vzbudit v dětech zájem o kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sebe samých.
b) pomáhat dětem osvojit si základní sociální a environmentální návyky
a
dovednosti.
c) učit děti samostatně (individuálně i v týmu) aktivně a tvořivě myslet a jednat.
d) zprostředkovat dětem získávání prvotních informací o životním prostředí.

 Vzdělávat a vychovávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti     prevence logopedických vad.

Rozvíjet spolupráci se zákonnými zástupci dětí a dalšími organizacemi.

Spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumět jejich smyslu a chápat potřebu je zachovávat.

Uvědomovat si svá práva i práva druhých, učit se je hájit a respektovat, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.