Dokumentace školy

 

Rozpočet v Kč (plán výnosů a nákladů) na

rok 2024

 

 

Příspěvek zřizovatele pro MŠ Zborovice

na rok 2024

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2025-2026

 

Návrh provozního rozpočtu 2024

 

Stanovení výše úplaty za předškolní

vzdělávání pro šk. rok 2023/2024

 

 

ROZPOČET NA ROK 2023 A

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

ROZPOČTU NA ROK 2024-2025

 

Směrnice MŠ o úplatě školného

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2023-2024

Vyvěšeno 13. 12. 2021

Návrh provozního rozpočtu 2022

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Provozní rozpočet 2021

Vyvěšeno 4. 1. 2021

———————————————————————————————

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno 4. 1. 2021

———————————————————————————————-

Školní vzdělávací program je k dispozici všem zákonným zástupcům na požádání k nahlédnutí na pracovišti MŠ Zborovice.

   • Principy vzdělávání
   1. Optimistický pedagogický styl našeho vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Při práci s dítětem prosazujeme integrovaný přístup ke vzdělávání (každému dítěti by se mělo dostávat tolik péče, kolik individuálně potřebuje a která mu vyhovuje). Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané, pedagogem motivované, probíhající zpravidla ve skupinkách, či individuálně. Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený. Preferujeme, aby se učební aktivity a získávání nových vědomosti a dovednosti uskutečňovalo na základě učení nápodobou a praktických zkušeností a aby veškeré aktivity probíhaly především formou dětské hry, která poskytuje dítěti bezprostřední uspokojování, radost, napětí, přináší pocit svobody. Dále v procesu vzdělávání uplatňujeme didakticky zacílenou činnost, která je učitelkami přímo či nepřímo motivována, s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného a spontánního učení.
   1. Individuální přístup – připravovaný program je tvořen podle potřeb, možností a schopností dětí. Vychází z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptuje osobnostní specifika a podmínky jednotlivých tříd a reaguje na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují. Děti jsou hodnoceny z hlediska individuálního rozvoje, nejsou vzájemně porovnávány. Ve třídách převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí dětem takové aktivity, aby každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.
   2. Komplexní rozvoj dítěte – cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř tematických bloků (4 roční období), které akceptují filozofii a vize mateřské školy. Učitelka umožňuje dětem v řízených, i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci, vhodnou cestou formuje jejich hodnoty a postoje.
   3. Přiměřenost a názornost – tematické bloky respektují specifika předškolního věku, navazují na sebe, vztahují se k oblastem dětem blízkým, nové informace jsou předávány zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků a učí se získané informace aplikovat do praktického života.
   4. Školní řád MŠ Zborovice si stáhněte zde: Školní řád